Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej „RODZINA I DOM FUNDAMENTEM OJCZYZNY”

Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłaszają

XV Wojewódzki

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

„ R O D Z I N A I D O M  F U N D A M E N T E M  O J C Z Y Z N Y ”

 w ramach

XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

przebiegających pod hasłem

„Rodzina – Dom – Ojczyzna”

 

Współorganizatorami konkursu są:

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie,

 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, Kurator Oświaty

oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie

 

R E G U L A M I N

Nadrzędnym celem tegorocznego konkursu jest pokazanie rodziny, domu rodzinnego stanowiącego podstawę polskości, wewnętrznej siły, tradycji, historii i przyszłości narodu jako silnej ojczyzny na przestrzeni 100 lat w Niepodległej Polsce.

Rodzina – dom rodzinny to najważniejsze miejsce, do którego możemy wracać by dzielić się naszym szczęściem lub gdy jest nam źle. To właśnie w rodzinnym domu wszystkiego się uczyliśmy, wychowywaliśmy. W  rodzinie od naszych rodziców pełniących w życiu funkcję pierwszych nauczycieli i przewodników zdobywaliśmy przygotowania oraz kształtowaliśmy pierwsze praktyczne umiejętności do samodzielnego dorosłego życia.

Dom rodzinny to miejsce, rodzice, zapachy, smaki, wszystko, co najważniejsze  i najwspanialsze, ale i niezapomniane, bo bardzo kochane.

Dobrze jest mieć rodzinę, która zawsze wesprze, najbliższych, z którymi można porozmawiać, miejsca, do których można zawsze wrócić, by poczuć się bezpiecznie.

Pełna, kochająca się rodzina kojarzy się nam z ciepłem ogniska domowego, w którym mieliśmy szczęście się wychowywać i  dorastać pod bezpiecznymi skrzydłami wzajemnie kochających się i wspierających oraz szanujących się rodziców.

Na bazie mocnego fundamentu jakim jest dom rodzinny i kochająca się rodzina zbudowana jest nasza ojczyzna. Na przestrzeni 100 lat  można powiedzieć, że rodziny i nasze rodzinne domy to nasza ojczyzna, to nasz język narodowy, nasza kultura i duma narodowa – to nasza polskość, nasze korzenie, nasze wspomnienia i nasze tęsknoty.

Bardzo istotny jest fakt, ze opoką naszej ojczyzny  jest nasz rodzinny dom  i silna rodzina stojąca na bazie mocnego fundamentu wiary, nadziei i miłości.

Przedstawieniem w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej rodziny, domu rodzinnego i ojczyzny chcemy uświadomić i skłonić do refleksji, a jednocześnie utwierdzić w przekonaniu, że Rodzina i Dom rodzinny były,  są i będą fundamentem Ojczyzny – społeczeństwa, w  którym żyjemy, stanowiąc przy tym bogactwo narodu  i państwa, ale wymaga to od każdego z nas jak i od państwa olbrzymiego wysiłku, nieustannej odpowiedzialnej i systematycznej pracy –   o czym należy pamiętać.

Do udziału w konkursie zapraszamy

dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl.O-III, IV-VI, szkół gimnazjalnych, szkół średnich, studentów i dorosłych.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem),

format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4

Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko autora oraz jego adres, wiek-klasa, placówka, adres pocztowy ewentualnie mailowy i  telefon kontaktowy,  nauczyciel – opiekun.

Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o przesłanie maksymalnie 10 prac z każdej placówki do dnia 30 czerwca 2018 r.  do godz. 15.00

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,

  1. Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN,

Tel. (89) 541-96-89

e-mail: tinka2000@wp.pl

 

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów autorskich na łamach Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom będzie miało miejsce  w październiku 2018 r. podczas  podsumowania tegorocznych XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Informacja o miejscu i terminie uroczystości będzie przekazana laureatom konkursu w terminie późniejszym.

 

Wydarzenie to zostanie uświetnione prezentacją prac laureatów konkursu.

Prace laureatów również zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Bliższe informacje:

Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75 lub (89) 541-96-89.

Załącznik / metryczka pracy /

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/

…………………………………………………………………..….

 

Klasa/wiek

 

Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,                                                         telefon placówki/pieczątka/

……………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/

…………………………………………………………………………..…

 

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, pozyskują i archiwizują poszczególni nauczyciele opiekujący się uczestnikami – zgodnie z przyjętymi w danej placówce procedurami związanymi z ochroną danych osobowych).