Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Statut

Rozdział I.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwana dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Miasto stołeczne Warszawa.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.

5. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego, Krajowy Asystent Kościelny dla Stowarzyszenia jest mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Asystenci diecezjalni mogą być powoływani dla danej diecezji, jeżeli na jej terenie istnieją struktury Stowarzyszenia.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada sztandar oraz emblemat organizacyjny, na którym znajduje się fragment Drzwi Gnieźnieńskich oraz napis Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2. Znak graficzny emblematu zatwierdza Rada Główna Stowarzyszenia.

 

 Rozdział II.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 § 4

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności:

1) ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska

o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,

2) przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,

3) kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1) pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła,

2) umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę

o rozwój kultury ojczystej,

3) wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami Stowarzyszenia,

4) promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych,

5) współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,

6) realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych

z celami Stowarzyszenia,

7) współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego

i kulturalnego we wspólnotach lokalnych,

8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach,

9) pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocowej (…)