Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dokumenty programowe

UCHWAŁA

Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia  11 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia 
głównych zadań programowych Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020.

    Jako katolicy i Polacy, zrzeszeni we wspólnocie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, potwierdzamy wolę udziału w urzeczywistnianiu chrześcijańskiej wizji przyszłości Polski i doskonaleniu spraw doczesnych, a także przywiązanie do wartości wpisujących się w polską tradycję narodową słowami: Bóg, Honor i Ojczyzna.

    Odczytywanie zasad wynikających z nauczania społecznego Kościoła i z wyznawanej wiary nierozdzielnie związanej z zaangażowaniem społecznym pragniemy uczynić centrum naszej pracy na wielu płaszczyznach i poprzez wszystkie instytucje Stowarzyszenia.

    Realizując swoje powołanie chcemy odwoływać się do pasterskiego nauczania papieży za szczególnym przesłaniem świętego Jana Pawła II zobowiązującym do budowania „civitas christiana” w naszej ojczyźnie.

    W podejmowanych inicjatywach pragniemy inspirować się  dziedzictwem pozostawionym przez naszego Patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Będziemy czerpać z tego bogactwa uwzględniając kontekst współczesnych wyzwań.

§ 1.

Walne Zebranie wyznacza następujące kierunki działalności na lata 2016  – 2020:

  1. Stałą formację, rozumianą jako integralne ujęcie wymiarów: duchowego, intelektualnego, społecznego, wspólnotowego i patriotycznego.
  2. Podejmowanie inicjatyw inspirowanych nauczaniem społecznym Kościoła z uwzględnieniem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
  3. Realizacja przedsięwzięć formacyjno – edukacyjnych w wymiarze patriotycznym, kształtujących przyszłość naszej ojczyzny.

§ 2.

    Za realizację uchwały odpowiedzialna jest Rada Główna, którą Walne Zebranie  zobowiązuje do opracowania i przyjęcia rocznych  programów pracy w wymiarze formacyjnym, programowym i organizacyjnym, z uwzględnieniem wszystkich struktur statutowych i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.