Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

SPOSÓB NA ŻYCIE DLA KOŚCIOŁA I OJCZYZNY – ROZMOWA Z TOMASZEM NAKIELSKIM, PREZESEM ZARZĄDU KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „CIVITAS CHRISTIANA”

Z Tomaszem Nakielskim, Prezesem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, rozmawia Marta Witczak-Żydowo.

1. Jaką formację proponuje dziś Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana’’?

Jesteśmy stowarzyszeniem katolickim, które zgodnie ze Statutem, działa w łączności z pasterzami Kościoła w Polsce. Mamy asystenta kościelnego nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski, co potwierdza nasze miejsce w Kościele. Stawiamy sobie za cel formowanie katolików świeckich zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej. To formacja pozwalająca zrozumieć czym jest Kościół, kim są świeccy i jaka jest odpowiedzialność laikatu za misję ewangelizacyjną w Kościele.

Specyfiką Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”, wyróżniającą nas od innych ruchów jest troska o społeczny wymiar wiary. Chcemy sobie i innym organizacjom przypominać, że warto i trzeba ewangelizować rzeczywistość społeczną, co oznacza organizowanie życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, kulturalnego według zasad nauczania społecznego Kościoła. Narzędziem ewangelizacji jest katolicka nauka społeczna – z wartościami, zasadami i wskazaniami praktycznymi.

Specyfiką Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”, wyróżniającą nas od innych ruchów jest troska o społeczny wymiar wiary. Chcemy sobie i innym organizacjom przypominać, że warto i trzeba ewangelizować rzeczywistość społeczną, co oznacza organizowanie życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, kulturalnego według zasad nauczania społecznego Kościoła. Narzędziem ewangelizacji jest katolicka nauka społeczna – z wartościami, zasadami i wskazaniami praktycznymi.

 2. Jakie inicjatywy wyróżniają Stowarzyszenie spośród innych organizacji?

Chcielibyśmy być znani jako środowisko, które kompleksowo zajmuje się wspomnianą katolicką nauką społeczną, ale również podejmuje konkretne inicjatywy. Myślę, że wśród wielu naszych przedsięwzięć na wyróżnienie zasługuje Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Jest to wyjątkowe wydarzenie łączące wymiar teoretyczny i praktyczny katolickiej nauki społecznej, koordynujące działania w tym zakresie, a także integrujące różnorodne środowiska w duchu społecznego wymiaru wiary. Trzeba w tym miejscu wymienić także Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, bo nie ma w Polsce takiego drugiego działania w duchu formacji biblijnej. Chcemy nauczyć młodzież czytania Pisma Świętego, ale nie po to, żeby zdobywać nagrody w Konkursie, ale przede wszystkim po to, żeby po prostu żyć Słowem Bożym. 30 000 uczestników, setki szkół, wielu laureatów, a nawet kapłanów, którzy  przyznają, że Konkurs jest elementem ich formacji oraz powołania – to nieocenione konkursowe bogactwo.

Kolejnymi inicjatywami, na które chciałbym zwrócić uwagę, są nasze nagrody – począwszy od Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, poprzez inne nagrody przyznawane lokalnie, ale mające bardzo często ogólnopolski zasięg. Dzięki nim promujemy prawdziwe autorytety – ludzi, którzy łączą swoje osobiste świadectwo wiary z konkretnym działaniem w obszarze szeroko pojętej kultury.  Nie sposób wymienić nawet w skrócie tych wielu inicjatyw, jak m.in. Dni Kultury Chrześcijańskiej  czy Dni Rodziny. Jeden jest wspólny mianownik: ewangelizowanie rzeczywistości społecznej.

3. Przed nami beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego – patrona ,,Civitas Christiana’’. Jakie działania podejmuje Stowarzyszenie w związku z tym wydarzeniem?

Tu również trudno byłoby wymienić wszystkie inicjatywy, które będziemy podejmować, ale najbardziej ogólnie można powiedzieć w ten sposób: całe nasze życie stowarzyszeniowe będzie poświęcone Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i beatyfikacji tej wielkiej postaci Kościoła. Nawet cykliczne wydarzenia będą wypełnione trwaniem przed beatyfikacją i dziękczynieniem po niej. Począwszy od ogólnopolskich Rekolekcji Wielkopostnych, które będą poświęcone nauczaniu Prymasa, poprzez wiele spotkań, wydawanych periodyków – kwartalnika ,,Społeczeństwo’’ i  kwartalnika ,,Civitas Christiana’’ oraz publikacji ,,Civis Christi’’ wydanej w Instytucie Wydawniczym Pax, a skończywszy na nowym filmie Michała Kondrata, w wydaniu, którego będziemy partycypować – każde działanie będzie przepojone nauczaniem naszego Patrona. Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę będziemy za beatyfikację dziękować Panu Bogu i Kościołowi. Poza tym, wszystkie oddziały okręgowe w Polsce będą organizować szereg działań formacyjnych, spotkań modlitewnych, rekolekcji, konferencji poświęconych Prymasowi. Myślę, że każde ważne miejsce w Polsce związane z tą wielką postacią będzie zaznaczone naszą obecnością i modlitwą.

4. Czy nauczanie Prymasa pozostaje wciąż aktualne, także dla młodych ludzi?

Zdecydowanie tak, ponieważ nauczanie Prymasa było bardzo mocno, właściwie bez reszty, zakorzenione w nauczania Kościoła, które jest niezmienne. Oczywiście, mamy do czynienia z innym językiem, pojawiają się nowe wyzwania i problemy społeczne. Jednak zasady, wartości, apostolski obowiązek ewangelizowania rzeczywistości społecznej pozostają są w Kościele takie same. W związku z tym, nauczanie Prymasa nie traci na aktualności.

Oczywiście trzeba dokonać pewnego wysiłku – przebrnąć przez dziś już trochę archaiczny język i przetransponować dawne problemy do współczesności. Spotykamy jednak wiele świadectw młodych ludzi, którzy „odkryli” Prymasa Tysiąclecia i są zdumieni aktualnością Jego nauczania. Jest jeszcze jeden walor nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasz Patron był nie tylko głęboko zakorzeniony w nauce Kościoła, ale niemniej w historii, tradycji i miłości do Ojczyzny. Jak mało kto znał nasze cnoty, zalety, wady, przywary oraz polskie cechy: te dobre i te złe. Jeśli naszą narodową tożsamość definiuje określenie Polak-Katolik, to Prymas Wyszyński był tego wzorem. Często jednak zwracam uwagę na fakt, że tytuł ,,Prymas Tysiąclecia’’ nadany przez Jana Pawła II wspaniale określa ową „kościelność” i „polskość” Prymasa, ale jednocześnie musimy uważać, żeby ten przydomek nie powodował poczucia, że Prymas jest wielką, ale pomnikową postacią. Dzięki beatyfikacji zyskujemy orędownika w niebie, którego ziemski duszpasterski dorobek, jest ciągle bijącym zdrojem, z którego nieustannie możemy korzystać.

5. Czy dla Pana osobiście jest jakaś część nauczania Prymasa, którą szczególnie się Pan kieruje?

Wiele lata temu mocno uderzyła mnie myśl Prymasa, która była inspiracją do działania w Katolickim Stowarzyszeniu ,,Civitas Christiana’’. Chodzi o zdanie, niejako powtórzone za Cyprianem Kamilem Norwidem: ,,Polacy potrafią ginąć za Ojczyznę, ale nie potrafią dla niej żyć’’. Prymas wyjaśniał, że patriotyzm to nie tylko narodowe zrywy, wiece, protesty ale również codzienne życie, uczciwość, rozwiązywanie często prozaicznych społecznych problemów. Kardynał Stefan Wyszyński pokazywał, że patriotyzm wynikający z przesłanek biblijnych uczy wzrastania w wierze. To właśnie ta myśl często mi towarzyszy. Katolicka nauka społeczne, którą chcemy jako Stowarzyszenie żyć i promować, to właśnie sposób na życie dla Kościoła i Ojczyzny.