Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zasada solidarności omówiona w Szczytnie

Rozpoczął się cykl spotkań, podczas których w każdym Oddziale omawiana będzie zasada katolickiej nauki społecznej dostosowana do danej społeczności. Jako pierwsza została omówiona zasada solidarności w Oddziale w Szczytnie. Omówienia dokonał ks. Piotr Sroga. Spotkanie miało miejsce 14 marca.

Prelegent przedstawił definicję zasad katolickiej nauki społecznej zaczerpniętą ze słownika katolickiej nauki społecznej. Następnie przypomniał, że najważniejszą zasadą jest godność osoby ludzkiej. Z niej wynikają inne zasady, w tym zasada solidarności. Zasada ta ma wiele wymiarów – m. in. chodzi o solidarność w rodzinie, solidarność wewnątrz społeczeństw, solidarność pomiędzy społeczeństwami i solidarność globalną. Na potwierdzenie swoich słów ks. Sroga zacytował fragmenty encyklik papieża Jana Pawła II i Franciszka oraz odwoływał się do nauczania Kościoła.

Po części wykładowej członkowie podzielili się zdaniem jak zasada solidarności jest realizowana w ich mieście, społeczności, parafii. Wszelkie sugestie posłużą do sformułowania tez do materiałów formacyjnych wykorzystanych w innych Oddziałach Stowarzyszenia.