Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nasza Tożsamość

 

UCHWAŁA

Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia  11 czerwca 2016 r.
w sprawie:  przyjęcia dokumentu „Tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”.

§ 1.

Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” postanawia przyjąć dokument określający tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” o następującej treści:

TOŻSAMOŚĆ
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Jesteśmy ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami.
W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzymy ład etyczno – społeczny w naszej Ojczyźnie.

  1. Pismo Święte, Tradycja i Magisterium Kościoła stanowią fundament naszej tożsamości.
  2. Więź polskości z katolicyzmem uważamy za podstawę kulturową Narodu, będącą źródłem jego godności i wolności.
  3. Naszym głównym zadaniem jest pogłębianie formacji katolicko – społecznej, obejmującej wymiary: religijno – duchowy, edukacyjny, społeczny i patriotyczny. Formacja ta ma charakter trwały i integralny, a jej celem jest przygotowanie naszych członków do realizacji swego powołania.
  4. Podstawowym sposobem wypełniania naszej misji jest kształtowanie społecznego wymiaru wiary poprzez działania edukacyjne na rzecz godności człowieka, rodziny, kultury, polityki i ekonomii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.