Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dokumenty programowe

U C H W A Ł A    Nr 14/Z/2019

Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

z dnia 09 maja 2019r.

 

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz określenia zasad i trybu wyboru delegatów.

Zgodnie z § 46 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia Zarząd uchwala, co następuje:

§1.

 1. Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, na dzień 08 czerwca 2019r.
 2. Początek obrad ustala się na godz. 1100.
 3. Walne Zebranie odbędzie się w Warszawie.

§2.

Zgodnie z § 46 ust. 8 Statutu Walne Zebranie zwołuje się w celu wyboru członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§3.

Zgodnie z § 46 ust. 8 Statutu ustala się  porządek obrad Walnego Zebrania, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

                                                                                                         §4.

 1. Zgodnie z § 46 ust. 9 Statutu obowiązują następujące zasady wyboru delegatów:

– delegaci zostaną wybrani w następującej liczbie:

 • z Oddziału Okręgowego w Białymstoku 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Gdańsku 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Kielcach 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Koszalinie 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Krakowie 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Lublinie 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Łodzi 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Olsztynie 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Opolu 4 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Poznaniu 3 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Rzeszowie 2 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Szczecinie 1 delegat,
 • z Oddziału Okręgowego w Toruniu 3 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego w Warszawie 4 delegatów,
 • z Oddziału Okręgowego we Wrocławiu 4 delegatów,
 1. Delegat musi być członkiem Stowarzyszenia, może być wybrany z Oddziału Okręgowego, którego nie jest członkiem i może być wybrany tylko z jednego Oddziału Okręgowego.
 2. Wybory delegatów odbywają się w poszczególnych Oddziałach Okręgowych w dniu
  30 maja 2019r. Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym przez elektorów wybranych w Oddziałach w liczbie 2 z każdego Oddziału.
 3. Wybory elektorów w Oddziałach Stowarzyszenia odbędą się w dniu 23 maja 2019r.
 4. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu.
 5. W Walnym Zebraniu, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej uczestniczyć będą zaproszeni goście w charakterze doradców.

§5.

Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów Okręgowych Stowarzyszenia do dostarczenia Zarządowi Stowarzyszenia skanów protokołów z wyboru delegatów w formie elektronicznej do dnia  31 maja 2019r., a oryginałów protokołów z wyboru delegatów do dnia 06 czerwca 2019r.

§6.

 1. Zarząd zobowiązuje Członka Zarządu – Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Administracji oraz Przewodniczących Zarządów Oddziałów Okręgowych i Dyrektorów Oddziałów Okręgowych do powiadomienia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania oraz wyborach elektorów i delegatów przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia http://civitaschristiana.pl oraz przez ogłoszenia w siedzibach Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów.
 2. Zarząd zobowiązuje Przewodniczących Zarządów Oddziałów Okręgowych, a w przypadku gdyby Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego nie mógł działać z jakiegokolwiek powodu, Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowych lub Sekretarza Zarządu Oddziału Okręgowego do wyznaczenia godzin oraz miejsca odbycia wyboru elektorów i delegatów oraz niezwłocznego powiadomienia członków Stowarzyszenia o miejscu, datach (wskazanych w §4 ust. 3 i 4 niniejszej Uchwały) oraz godzinach odbycia wyborów elektorów i delegatów, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym Oddziale Okręgowym.
 3. Zarząd zobowiązuje Przewodniczących Zarządów Oddziałów Okręgowych (Wiceprzewodniczących Zarządów Oddziałów Okręgowych) do powiadomienia delegatów o terminie i miejscu odbycia Walnego Zebrania.

§7.

Zarząd zobowiązuje się przekazać Zarządom Oddziałów Okręgowych w terminie do 10 maja 2019r. kopię Uchwały lub jej skan w wiadomości elektronicznej.

§8.

O treści niniejszej Uchwały Zarządy Oddziałów Okręgowych powiadamiają niezwłocznie członków Stowarzyszenia poprzez jej udostępnienie we wszystkich Oddziałach Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danym Oddziale Okręgowym.

§9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującą ilością głosów:

za–4

przeciw– 0

wstrzymujących się  – 0

 1. Prezes Zarządu

Tomasz Nakielski

 1. Członek Zarządu

Sławomir Józefiak

 1. Członek Zarządu

Grażyna  Januszewska

 1. Członek Zarządu

Agnieszka Pieńkowska

Uchwała Zarządu Nr 14Z2019 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania KSCCH