Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

!!! Ostatnie dni by zgłosić szkołę na OKWB – etap szkolny już tuż, tuż- zapraszamy !!!

Zakres tematyczny XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2020/21)
obejmuje: Księga Ezechiela oraz Ewangelia według św. Jana
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

 

Tematyka XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 dotyczy problematyki Eucharystii. Temat roku 2020/2021 brzmi „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a mottem jest cytat zaczerpnięty z Ewangelii Janowej: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). W związku z tym zakres tematyczny XXV Jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie obejmował Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana.

Język Księgi Ezechiela jest barwny i obfitujący w liczne wizje: wizja tronu Pana (Ez 1), wizje zniszczenia i odbudowy świątyni (Ez 8-11; 40-48), wizja ożywienia kości (Ez 37,1-14). Prorok Ezechiel ukazuje ludowi Izraela remedium na wyjście z niewoli i rozpoczęcia nowego życia w wolności w ziemi ojców. Jest nim odstąpienie od wszystkich grzechów, nawrócenie i utworzenie nowego serca i nowego ducha. Orędzie proroka skoncentrowane jest na doprowadzeniu ludu do autentycznego nawrócenia i przemiany serc, które jest darem Miłosiernego Ojca. Prorok zapowiada Nowe Przymierze pomiędzy Bogiem a ludzkością, które – jak widać z perspektywy historii zbawienia – najpełniej zostaje zrealizowane w osobie Jezusa Chrystusa. Ten – jako Baranek Boży bierze na siebie grzechy świata, aby poprzez swój krzyż wyprowadzać ludzkość z grobu grzechu i ciemności do Domu łaski i jasności. Proroczy tekst Ezechiela staje się inspiracją dla pism Nowego Testamentu, zwłaszcza dla Ewangelii według św. Jana. W Ewangelii tej Jezus zostaje ukazany jako Syn posłany przez Ojca, który w mocy Ducha Świętego objawia ludzkości miłość Boga. Największym wyrazem tej miłości jest dar z nieba – Eucharystia, która staje się pokarmem na życie wieczne. Choć w czwartej Ewangelii nie ma opisu ustanowienia Eucharystii, to jednak cały rozdział 6 oraz wiele tekstów chrystologicznych wskazuje na głębokie życie sakramentem Eucharystii wspólnoty Kościoła Janowego.

Lektura Księgi Ezechiela oraz Ewangelii według św. Jana będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą prawdziwego Chleba z nieba, który daje Ojciec.

 

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu –
najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011)

Dzięki uprzejmości wydawcy treść Pisma Świętego obowiązującą w konkursie biblijnym udostępniamy uczestnikom za pośrednictwem katechetów w formacie PDF (bezpłatny plik otrzymuje katecheta, po dokonaniu rejestracji szkoły w systemie zgłoszeń).