Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie formacyjne w Ełku

Duch Święty w swoich symbolach i w życiu Jezusa Chrystusa był tematem spotkania formacyjnego Oddziału w Ełku. Ks. dr Karol Sokołowski, który wygłosił prelekcję, w sposób barwny i praktyczny przedstawił te zagadnienia. Spotkanie odbyło się 22 lutego w siedzibie Oddziału.

Duch Święty jest źródłem natchnienia i uświęcenia. Kapłan zachęcał, by w codziennym życiu pamiętać o trzeciej Osobie Trójcy Świętej – przyzywać Go przed każdym życiowym wyborem, trudną do rozwiązania sytuacją. Członkowie przypomnieli sobie symbole, którymi przedstawiany jest Duch Święty takie, jak: gołębica (symbol wybrany przez samego Ducha Świętego), ogniste języki (wspomniane w momencie zesłania na apostołów i Maryję), woda (źródło życia), ogień (symbolizujący miłość), namaszczenie (olejem) – synonim wylania Ducha Świętego, obłok i światło, pieczęć (wyrycie w sercu Boga), ręka – gest włożenia rąk, palec – Jezus palcem wyrzuca złe duchy, w łacińskiej wersji hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, jest zapis, że Duch jest palcem prawicy Boga.

Duch Święty towarzyszy Jezusowi od momentu wcielenia, bo Maryja staje się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Jest On obecny również przy powołaniu do życia każdego człowieka. W życiu Jezusa natchnieniem Ducha kierował się opiekun Świętej Rodziny, św. Józef, który pod wpływem snu uciekł do Egiptu przed wrogami Syna Bożego. Od chrztu Jezusa w Jordanie, czyli momentu zstąpienia na Jezusa Ducha Bożego, asystuje On Mesjaszowi w misji głoszenia Dobrej Nowiny i w czynieniu cudownych znaków. W mocy Ducha Jezus wypełniał misję królewską – zwycięża złego ducha i wypędza ich, prorocką – gorliwie głosi Ewangelię oraz kapłańską – Jezus jest Mesjaszem cierpiącym i ofiarowującym siebie za ludzi. Prelegent zaproponował pewną wskazówkę na kanwie rozważania o obecności Ducha Świętego w życiu Jezusa – warto, by w naszym życiu Duch Święty przenikał nas i nam towarzyszył tak, jak w życiu Jezusa Chrystusa.