Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma już XX lat

3 października w olsztyńskiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyło się posiedzenie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działającej przy Marszałku Województwa. Było to spotkanie okolicznościowe, bo związane z jej dwudziestoleciem istnienia. Uczestniczyli w nim nie tylko obecni, ale część dawniejszych jej członków, a także grupa przyjaciół, którzy z Radą współpracują. Rozmawiano o minionym dwudziestoleciu, zastanawiano się, na ile Rada realizowała i realizuje swoje cele promowania prawidłowo funkcjonujących małżeństw i rodzin, na ile odpowiadała i odpowiada na współczesną rzeczywistość, w której podważany jest bądź odrzucany tradycyjny model rodziny. Uczestnicy spotkania mówili o swoim osobistym zaangażowaniu w różne prorodzinne działania. Zastanawiano się nad nowymi kierunkami pracy Rady i nad możliwościami dotarcia do jeszcze większej ilości środowisk na terenie województwa z ciekawymi inicjatywami na rzecz rodziny oraz przygotowania młodego pokolenia do małżeństwa i życia rodzinnego. Podsumowano tegoroczną, XXI edycję Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, której hasło „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina” podkreślało kolejny aspekt życia rodzinnego. Rada – jak co roku – była jednym z dwóch, obok ROPS, głównych organizatorów Dni. Ich patronami honorowymi są każdorazowo: Marszałek Województwa, Wojewoda i Metropolita Warmiński. Podsumowano także wojewódzkie konkursy: literacki oraz plastyczny i grafiki komputerowej. które – jak co roku – cieszyły się w całym województwie dużym zainteresowaniem. Poinformowano o opracowaniu 43 numeru wydawanego przez Radę „Biuletynu Rady ds. Rodzin”, który zawiera dokumentację zakończonej edycji Dni Rodziny. Omówiono stan przygotowań do uroczystego podsumowania tychże Dni, które odbędzie się 25 października w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.