Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zasada dobra wspólnego w Olsztynie

Na pytanie jak realizowane są zasady życia społecznego w Olsztynie odpowiadali sobie zebrani na spotkaniu z ks. Piotrem Srogą. Spotkanie odbyło się 25 kwietnia br. w Oddziale w Olsztynie.

Prelegent na wstępie podkreślił, że zasada dobra wspólnego bywa różnie interpretowana przez wieki. jednak punktem wyjścia do rozważania dobra wspólnego jest pojęcie społeczeństwa, które św. Tomasz z Akwinu rozumiał jako zjednoczenie ludzi we wspólnym działaniu dążąc do jakiegoś celu. Jako bliższy cel określił, że jednostki nie mogą go osiągnąć, zaś dalszy cel (kluczowy dla dobra wspólnego) to rozwój osoby ludzkiej.

Przypomniał, iż nauczanie o dobru wspólnym zainicjował papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum, w której na wiele sposobów określa tę zasadę. Przeciwstawia on dobro wspólne dobru prywatnemu. Nadaje mu bardzo ważne miejsce tuż po Bogu. Papież Pius XI w encyklice Quadragessimo anno w kwestii dobra wspólnego wymienia godną płacę. Kolejni papieże, jak Jan Paweł II czy Franciszek zwracają uwagę na kolejne istotne elementy związane z dobrem wspólnym – praca, ekologia czy kultura.

W drugiej części spotkania – dyskusji – zebrani debatowali nad realizacją dobra wspólnego i kształtowania go na terenie Olsztyna. Cenną uwagą było stwierdzenie, że dobro wspólne ma służyć człowiekowi, a więc każde działanie ma na celu rozwój osoby ludzkiej.