Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Sympozjum o miłości „caritas” na Wydziale Teologii

Bóg jest miłością – tymi słowami rozpoczęło się sympozjum naukowe „Wiara, Nadzieja, Miłość – między teorią a praktyką”. Odbyło się ono 17 maja na Wydziale Teologii UWM. Tematem sympozjum było ukazanie miłości z nauczaniu społecznym Kościoła, jego misji i zadań. Podstawą teoretyczną refleksji teologicznej były encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” i „Caritas in veritate”. Papież wyraźnie nakreślił w nich czym jest miłość, jak ją realizować i kto powinien to robić. Referaty w części teoretycznej wygłosili mgr Mateusz Rutynowski i ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW. Po przerwie zaś uczestnicy mogli wysłuchać referatów dotyczących praktycznego realizowania miłości „caritas” poprzez działalność Caritas Polska – temat zaprezentował o. dr Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska. Dzieła miłosierdzia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przedstawił ks. mgr Marcin Pysz z Diakonii tegoż Kościoła. Na zakończenie części wykładowej refleksji nad „caritas” w misji ewangelizacyjnej Kościoła dokonał o. dr Adam Michałek SVD. Nie obyło się bez dyskusji, która ukierunkowana było na szukanie odpowiedzi na współczesne problemy postrzegania miłości. Sympozjum zorganizował Oddział Okręgowy w Olsztynie wraz z Wydziałem Teologii UWM.