Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Prelekcja ,,O relacji chrześcijańskiej z islamem”.

„O relacji chrześcijańskiej z islamem” w kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” poprowadził spotkanie ks. RYSZARD WTOREK, jezuita. W 1988 r. wyjechał na misje do Egiptu. Mieszka i pracuje w Kairze.
Prelegent podkreślił, że jedną z konsekwencji religijnego otwarcia się Kościoła katolickiego na islam, mimo wielowiekowej i pełnej zbrojnych konfliktów historii wzajemnych kontaktów, było skierowanie przez posoborowych papieży wezwania do wszystkich chrześcijan, przede wszystkim katolików, aby podejmowali działania zmierzające do nawiązywania dialogu z muzułmanami. Ojciec Ryszard wskazał, że w świetle dokumentów soboru dialog z islamem należy rozumieć jako próbę lepszego wzajemnego poznawania się, zwłaszcza w wymiarze religijnym, w celu tworzenia warunków współżycia w sprawiedliwości społecznej, pokoju, wolności oraz we wzajemnym poszanowaniu chrześcijan i muzułmanów na całym świecie. W sposób szczególny na to wezwanie odpowiedziały katolickie zgromadzenia religijne – wyakcentował prelegent. Zainicjowały one szereg przedsięwzięć apostolskich, ukierunkowanych na pełniejsze studium islamu jako religii oraz praktyczny, międzyreligijny dialog. Niektóre z tych zgromadzeń (jak np. Ojcowie Biali, dominikanie, kombonianie, jezuici), w swoich apostolskich priorytetach umieściły szeroko rozumiany dialog z islamem; i to na terenie krajów muzułmańskich, jako jedną z ich szczególnie ważnych misji we współczesnym świecie.
Szkoda, że w świecie, gdzie coraz częściej chrześcijanie i muzułmanie są zmuszeni żyć razem, odpowiedzialni za kreowanie stosunków międzynarodowych politycy tak mało korzystają z wielowiekowych doświadczeń pokojowego współżycia arabskich chrześcijan z muzułmanami.