Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Gala XIX edycji Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego

Laureatami tegorocznej Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego, której fundatorem
jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, w kategorii indywidualnej zostało
Małżeństwo Teresa i Ryszard Górscy z Ełku oraz w kategorii zespołowej Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. Księdza Infułata Doktora Juliana Żołnierkiewicza w
Olsztynie. Jej wręczenie nastąpiło 16 listopada br. w sali Centrum im. Świętego Jakuba w
Olsztynie.
Jesteśmy świadkami powszechnego kwestionowania znaczenia i roli rodziny, a władza
rodzicielska oraz proces wychowania i formowania młodego człowieka przedstawiane są jako
opresja. Fundamentalne dla nas wartości, chrześcijańskie dziedzictwo – są coraz częściej
atakowane. W tym nastroju społecznym funkcjonujemy, w nim też wzrastają nasze dzieci.
Dlatego potrzebujemy ludzi nadziei i czynu, którzy dziś i w przyszłości skupiać się będą na
realizacji jak największego dobra, na pomnażaniu go w rodzinie, wśród bliskich i przyjaciół,
w społeczeństwie. Do nich niewątpliwie należą Laureaci XIX edycji Nagrody Regionalnej im.
Michała Lengowskiego.
Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski w liście
gratulacyjnym skierowanym do Laureatów podziękował im za to, „że swoje niezwykle ważne
prospołeczne działania opierają na fundamencie wartości chrześcijańskich”. Z kolei Kapitule
Nagrody Regionalnej podziękował za trud wyboru Laureatów, „którzy godnie naśladują
Michała Lengowskiego w jego wierności najwyższym wartościom”. Prezes Zarządu Tomasz
Nakielski zauważył, że „Patron Nagrody to postać ze wszech miar godna upamiętnienia. Jego
wierność wartościom patriotycznym, nawet za cenę prześladowań czy niedoli do dziś budzi
najwyższy podziw. Katolickie Stowarzyszenie obierając Michała Lengowskiego jako Patrona
Nagrody, nie tyle wybudowało mu kolejny, symboliczny pomnik, co pozwoliło w pewnym
sensie żyć i nadal działać. Honorowanie i inspirowanie do działania kolejnych
indywidualnych oraz instytucjonalnych laureatów sprawia niejako, że ten ‘Warmiński
Ambasador Polskości’ staje się nam bliższy i ciągle potrzebny”. List gratulacyjny odczytała
Anna Rybak, członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
Wychowanie dzieci to jedno z najpiękniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań, jakie
stoi przed dorosłymi w każdym pokoleniu. Jego celem jest bowiem przekazanie wartości i
postaw, które pozwolą młodym ludziom budować własne życie oparte na prawdzie, dobru i
szacunku do drugiej osoby. Małżeństwo Teresa i Ryszard Górscy, od 16. lat prowadzący
Rodzinny Dom Dziecka w Ełku, otrzymali Nagrodę Regionalną „za ufne przyjęcie od Boga
daru wychowania dzieci porzuconych, bez rodziny, za wychowanie ich w według
chrześcijańskich zasad pielęgnowania przez Małżonków w duchu odpowiedzialności i
szacunku dla drugiego człowieka”.
Państwo Teresa i Ryszard Górscy wychowali pięcioro dzieci biologicznych i ośmioro
przybranych. „Dużo nie znaczy źle” – to hasło życiowe Państwa Górskich. I dodają: –
„Możemy śmiało powiedzieć, że pomimo tylu spraw i obowiązków jesteśmy szczęśliwi”.
Laudację na cześć Czcigodnych Laureatów wygłosił ks. dr Michał Tunkiewicz, dyrektor
Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Warmińskiej.
Dziś szczególnie należy dbać o pewne wartości, nazwane przez papieża Benedykta XVI
„nienegocjowalnymi”, bo zapisanymi w naturze człowieka. Tegorocznym Laureatom zależy,
by świat, w którym żyjemy i dla rodzin potrzebujących wzmocnienia i dla dzieci był jak
najbardziej przyjazny. Przyjazny, czyli rządzący się prawami wywiedzionymi z naszych
tradycyjnych wartości. Szanujący małżeństwo i rodzinę. Otaczający troską każde rodzące się
życie. Troszczący się o byt rodzin potrzebujących wsparcia, a także o dzieci opuszczone,
zaniedbane lub porzucone. Św. Jan Paweł II kiedyś powiedział, że nie może i nie powinno
być dzieci porzuconych. Ani dzieci bez rodziny, ani dzieci ulicy… Są ludzie, którzy żyją tymi
słowami. To Oni – Ludzie Nadziei i Czynu – skupieni w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i
Rodzinie „ARKA” im. Księdza Infułata Doktora Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie
otrzymali Nagrodę Regionalną „za skupianie się na realizacji jak największego dobra, na
pomnażaniu go w rodzinie, wśród dzieci, w społeczeństwie z wiarą, która jest inspiracją w
spełnianiu dobra”.
– „
Dzięki wsparciu lokalnych władz, właściwa działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się w
zabytkowym budynku przy ul. Niepodległości 85 w Olsztynie i trwa do dziś” – mówi Tomasz
Sztachelski, prezes Zarządu Stowarzyszenia. – „W zabytkowych wnętrzach od 25 lat
prowadzona jest systematyczna praca z dziećmi, które bezpłatnie mogą korzystać z bogatej
oferty, jak również praca z rodzinami potrzebującymi wzmocnienia w wypełnianiu ich
naturalnych funkcji” – dodaje. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich
Stowarzyszenie realizuje dziedzictwo swoich założycieli. Patron Stowarzyszenia – Ksiądz
Infułat Doktor Julian Żołnierkiewicz – również jest Laureatem Nagrody Regionalnej im.
Michała Lengowskiego.
Laudację na cześć Czcigodnego Laureata wygłosił prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski,
przewodniczący Zarządu Rady Olsztyńskich Seniorów. Nagrodę w imieniu Stowarzyszenia
„ARKA” odebrał Prezes Zarządu Tomasz Sztachelski.
W liście gratulacyjnym wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki napisał: „Decyzja
Kapituły Nagrody wydaje się ze wszech miar słuszna, ponieważ należy doceniać i pokazywać
jako przykład do naśladowania wszelkie wysiłki mające na celu opiekę i wychowanie dzieci
porzucone lub żyjące w rodzinach potrzebujących pomocy”.
Robert Boehm, prawnuk Michała Lengowskiego, dzieląc się niezwykłym świadectwem życia
rodzinnego w rodzinie wielopokoleniowej Patrona Nagrody wskazał, że dobry przykład
pradziadka, okazywana przez niego troska i miłość rodzinie, wychowywanie dzieci w duchu
miłości i poszanowania godności każdego człowieka spowodowały, że w następnym
pokoleniu jeden z potomnych założył „Dom dla Dzieci” opuszczonych przez rodziny
biologiczne, dla dzieci bezdomnych w Gryźlinach niedaleko Olsztyna.
Galę, wypełnioną wieloma wzniosłymi pochwałami, podziękowaniami i gratulacjami, ale też i
łzami wzruszeń, zakończył znakomity występ studentek z Koła Naukowego „Salve Verbum”
przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod
kierunkiem dr Magdaleny Zaorskiej. Spektakl oparto na poezji Patrona Nagrody Regionalnej
– Michała Lengowskiego. To specjalna dedykacja od Fundatora Nagrody – Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – dla ludzi, dla których życie bez wymiaru dobra staje
się pustynią…